Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego TechnikNTB

 • Sklep TechnikNTB jest prowadzony przez firmę:

TechnikNTB Przemysław Pyrka

Ułęż 162A 08-504 Ułęż

Z oddziałem w Warszawie 00-716 przy ul Bartycka 175 pawilon nr 3

NIP: 5060098040, REGON: 061709159

 • KONTO BANKOWE: 70 19 40 10 76 31 68 98 03 00 00 00 00

dalej nazywany „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Do zamówień i zakupu dokonywanego przez osobę fizyczną, która dokonuje zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanej dalej „Konsumentem”, stosuje się w pierwszej kolejności zapisy Rozdziału II niniejszego Regulaminu.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

UWAGA !!! Nasza oferta jest znacznie szersza od przedstawionej w tym sklepie i jeżeli nie znaleźliście interesującego was produktu zachęcamy do skorzystania z telefonu w celu jego domówienia. 724-312-159

6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

 • Telefon 724-312-159
 • E-mail – biuro@technikntb.pl
 • Adres korespondencyjny – Ułęż 162A 08-504 Ułęż
 • Adres oddziału Warszawa 00-716 ul Bartycka 175 paw. 3

7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. Poszczególne egzemplarze towaru mogą posiadać uszkodzenia lub usterki wskazane szczegółowo w ofercie sprzedaży (towary niepełnowartościowe).

9. Reklamacja:

 • 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 • 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli:
 • – Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • – Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta,
 • – Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • – Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 • 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, lub gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 • 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 • 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 9. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • 10. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 • 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 • 12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 • 13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

10. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy:

 • a) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
 • b) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt odesłania Towaru do wysokości ustalonej z Klientem

11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

12. Prawo odstąpienia od umowy:

 • 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:Ułęż 162A 08-504 Ułęż Bądź na adres oddziału Warszawa 00-716 ul Bartycka 175 Paw. 3
 • 4. Jeżeli Konsument otrzymał towar, Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Bartycka 175 paw 3 Warszawa
 • 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do wysokości kosztów najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 • 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 • 8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia Towaru najtańszym zwykłym sposobem oferowanym przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia Towaru.
 • 9. Jeżeli Towar ze względu na swój charakter nie może w sposób zwykły zostać odesłany pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
 • a) przedmiotem umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego to towaru po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • b) przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • c) przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.

13. Procedura reklamacji dla konsumentów.

 • 1. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 • 2. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy o właściwościach Towaru traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • 3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • 4. W pozostałym zakresie stosuje się procedurę reklamacji opisaną w pkt. 9 niniejszego Regulaminu

14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. Sposoby i termin dostawy Produktu.

16.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie w sposób określony w pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

16.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru, odbiór własny

16.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego nowy terminu, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

Zestawienie kosztów transportu
Rodzaj PrzesyłkiPrzedpłata na kontoZa pobraniem
 Paczka do 30 kg15 zł brutto20 zł brutto
Paleta do 500 kgO standardowych wymiarach podstawy 80×120120130
paczka niestandardowapo otrzymaniu zamówienia cenę przesyłki – DO AKCEPTACJI – podamy mailempo otrzymaniu zamówienia cenę przesyłki – DO AKCEPTACJI – podamy mailem
W przypadku wysyłki za granice opłata ustalana jest indywidualnie.